วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ทฤษฎีกรด-เบส

ทฤษฎีกรด-เบสฤษฎีกรด - เบส

ในการที่จะให้นิยามของกรด- เบส และในการจำแนกสารต่างๆ ว่าเป็นกรดหรือเบสนั้นได้มีนักวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาและตั้งทฤษฎีกรด- เบส ขึ้นหลายทฤษฎีด้วยกัน ทฤษฎีกรด- เบสที่สำคัญมีดังนี้

ทฤอาร์เรเนียส เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ได้ตั้งทฤษฎีกรด- เบส ในปี ค. ศ. 1887 ( พ. ศ. 2430) อาร์เรเนียสศึกษาสารที่ละลายน้ำ (Aqueous solution) และการนำไฟฟ้าของสารละลายนั้น เขาพบว่าสารอิเล็กโทรไลต์จะแตกตัวเป็นไอออน เมื่อละลายอยู่ในน้ำและให้นิยามกรดไว้ว่า

กรด คือ สารที่เมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน” เช่น

HCl (g) H+ (aq) + Cl- (aq)

HClO4(l) H+ (aq) + ClO4- (aq)

เบสคือ สารที่เมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน” เช่น

NaOH (s) Na+ (aq) + OH- (aq)

KOH (s) K+ (aq) + OH- (aq)


สืบค้นต่อ


น้องเรน

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
น้องเรน ชื่อจริงเด็กชายภูริวัฒน์ โชติกนกกุล เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2550